Gestalt koučing

Je celostný prístup, pracuje s myslením, emóciami aj telesným prežívaním. Prináša hlbšie porozumenie toho, ako ľudia spolu komunikujú, vstupujú do vzťahov a aké je psychologické pozadie ich správania a výkonu. Gestalt teória je označovaná ako teória zmeny. Vychádza z predpokladu, že ľudia sa zmenia tým, že sa stanú viac sami sebou a prestanú sa snažiť byť niečím, či niekým, kým nie sú.

Gestalt koučing je o budovaní vzťahu kouča a koučovaného založeného na vzájomnej dôvere, otvorenosti, úprimnosti, vzájomnom rešpekte. Prebieha za jasných, vopred definovaných podmienok v bezpečnom prostredí. Výsledkom úvodného stretnutia je uzatvorenie kontraktu a podmienok spolupráce. Počas koučingu sa využívajú rôzne experimenty a kreatívny, hravý prístup vždy po dohode s klientom.

Cieľom koučingu je pomôcť rozvíjať uvedomenie si vzorcov chovania, emócií a prežívania. Tým rozširuje vašu slobodnú možnosť voľby v rozhodovaní, či chcete niečo zmeniť. Každý človek má jedinečné prežívanie. Vaše prežívanie a vnímanie reality je pre vás po psychickej stránke dôležitejšie ako realita ako taká. Je zážitkový, pretože to, čo vás ovplyvňuje na sedení je tu a teraz a zároveň je transformačný, pretože zmena emócie a zažitých vzorcov, či stereotypov, mení váš život.

Ide o štruktúrované vedenie rozhovoru prevažne pomocou otázok. Sú zvedavé, otvorené, inšpiratívne, provokujúce, podporujúce a zamerané na vašu tému. 

Ide o postupné preskúmavanie vášho cieľa, pýtanie sa na realitu, možnosti, ktoré máte a kroky ktoré urobíte. 

Cieľom nie je posudzovať, interpretovať, ani analyzovať vaše skutky, myšlienky, či rozhodnutia.

Nejde o liečbu vašej osobnosti, ale zameranie sa na rozvoj vášho skrytého potenciálu. To ako sami seba prežívate je dôležitejšie ako interpretácia alebo racionálne pochopenie.

Gestalt znamená tvar, vzorec, celok, štruktúra a utváranie. Dávať niečomu tvar alebo štruktúru. Vychádza z teórie poľa a konceptu vnímania figúrypozadia

Pole je stretnutím dvoch ľudí. Aj keby spolu nekomunikovali. Stačí, že sú spolu. 

Koučing sa odohráva v poli, ktoré vytvára kouč a koučovaný. Kouč vkladá seba, svoje prežívanie a uvedomovanie do poľa s koučovaným, ako nástroj koučingu.

Figúra je niečo, na čo zameriame pozornosť tu a teraz počas koučingu. Je to vystupujúca potreba, ktorá by chcela byť naplnená.

Pozadie je všetko, čo je aktuálne neuvedomené.

Zásady:

– Poskytnutie základných informácií o koučingu a Gestalt prístupe,

– Poskytnutie základných informácií o mne,

– Bezpečné prostredie,

– Pravidlo dôvernosti v koučingu (čo sa bude diať na koučingu ostane medzi nami),

– Dohoda o časových hraniciach (odporúča sa 5 stretnutí k jednému kontraktu),

– Dohoda o forme  koučingu (osobne, online + frekvencia stretávania),

– Dĺžka koučovacej hodiny max. 60 min. (možnosť dohodnúť aj dlhšie stretnutie podľa potreby klienta),

– Dohoda o cena a spôsob platenia ,

– Možnosť odstúpenia od kontraktu,

– Priestor na akékoľvek otázky.

Prínos pre vás ako koučovaného:

– Nový, neobvyklý spôsob vzťahu, v ktorom ste prijatý, taký aký ste, vrátane svojich emócií,

– Zažijete živý kontakt, moju autentickosť, stretávam sa s vami tu a teraz, taká aká som,

– Zažijete intenzívnu podporu svojho uvedomenia a toho, že je v poriadku, kto ste a v akej ste situácii,

– Môžete odložiť svojho vnútorného kritika,

– Môžete zažívať pocit skompetentňovania, podporu svojej sily, svojich schopností a slobodne tvorivo reagovať na situácie, v ktorých sa nachádzate,

– Môžete posilniť svoju sebadôveru a radosť zo života,

– Máte priestor pre nájdenie toho najvhodnejšieho riešenia pre tému, ktorú ste počas koučingu prišli riešiť.

Zdielať článok:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Obsah čánku

Najnovšie články